REGULAMIN KONKURSU

„Modny Martes Sport z Coca Cola”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Modny Martes Sport z Coca-Cola” (zwany dalej Konkursem).

2. Organizatorem Konkursu jest Martes Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Malowany Dworek nr 115, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077249, o kapitale zakładowym wynoszącym 33.500.000,00 zł, NIP: 547-179-16-82, REGON: 070904684.

3. Konkurs jest przeprowadzany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Sklepów działających pod marką MARTES SPORT. Konkurs prowadzony jest w porozumieniu ze Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. ul. Annopol 20, 03-236 Warszawa. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000015664, NIP: 524-21-06-963, BDO: 000035278. Kapitał zakładowy 500 292 600,00 zł (zwana dalej Partnerem).

4. Przez cały okres trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej http://lp.sklepmartes.pl/cocacola a także w siedzibie Organizatora wskazanej w ust. 2.

5. Konkurs przeznaczony jest dla klientów Sklepów działających pod marką MARTES SPORT.

6. Uczestnikiem Konkursu może stać się pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała w Polsce, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 1 ustawy kodeks cywilny, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca aktywne publiczne konto na portalu Instagram (www.instagram.com) lub na portalu Facebook (www.facebook.com), która w okresie trwania niniejszego Konkursu dokonała jako konsument zakupu w jednym ze sklepów MARTES SPORT o wartości minimum 100,00 zł brutto, w tym co najmniej dwóch (2) produktów o pojemności 0,5 l Coca- Cola i / lub Coca- Cola Zero i / lub Fanta i / lub Sprite - które w dalszej części zwane są Produktem. 

7. Zakupy Produktu dokonywane w związku z działalnością gospodarczą, jak również zakupy odnośnie których nabywca skorzystał z prawa zwrotu zakupionego Produktu, nie będą uprawniały do wzięcia udziału w niniejszym Konkursie.

8. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Partnera i sklepów działających pod marką MARTES SPORT oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, powinowatych do drugiego stopnia, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.


§ 2 CZAS TRWANIA KONKURSU


1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 24.05.2019 roku o godz. 00:00:01, a zakończy się w dniu 21.07.2019 roku o godz. 23:59:59.

2. Sprzedażą promocyjną uprawniającą do udziału w Konkursie objęte będą wyłącznie Produkty o pojemności 0,5l Coca- Cola, Coca- Cola Zero, Fanta, Sprite. . Zakup tego Produktu przed rozpoczęciem lub po zakończeniu Konkursu, jak również zakup Produktu w innym sklepie niż działający pod marką MARTES SPORT nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.


§ 3 ZADANIE KONKURSOWE


1. Aby wziąć udział w Konkursie należy prawidłowo wykonać Zadanie Konkursowe, które polega na wykonaniu wszystkich wymienionych kolejno czynności w trakcie trwania Konkursu:

a) w Sklepach działających pod marką MARTES SPORT należy dokonać jednego zakupu o wartości minimum 100,00 zł, w tym co najmniej dwóch (2) Produktów oraz zachować oryginalny paragon potwierdzający zakup tych Produktów; 

b) należy wykonać zdjęcie z minimum jednym Produktem, na którym to zdjęciu w kreatywny sposób osoba dokonująca zgłoszenia do Konkursu prezentuje jak według niej można być modnym z Coca- Cola (dalej Zdjęcie). Zdjęcie musi przedstawiać co najmniej: wizerunek Uczestnika oraz jeden Produkt Coca- Cola nabyty zgodnie z lit. a) powyżej;

c) należy dokonać zgłoszenia do Konkursu poprzez opublikowanie Zdjęcia na publicznym profilu Uczestnika na portalu Instagram (www.instagram.com) lub na portalu Facebook (www.facebook.com) oraz ohasztagowanie tego Zdjęcia: #modnyMartesSport (#modny Martes Sport – pisane bez przerw pomiędzy słowami) 

2. Poprzez publikację Zdjęcia dana osoba dokonuje zgłoszenia do Konkursu oraz akceptuje i podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu (w tym § 8 ust. 4), stając się jego Uczestnikiem.

3. Oryginalny paragon należy zachować przez okres trwania Konkursu oraz przez 60 dni od jego zakończenia.

4. Jeden numer paragonu upoważnia do wykonania jednego Zadania Konkursowego. Wykorzystanie kolejny raz tego samego numeru paragonu będzie traktowane jako zgłoszenie nieprawidłowe, nie biorące udziału w Konkursie.

5. Jedna osoba może wielokrotnie wysyłać zgłoszenia do Konkursu dokonując kolejnych zakupów Produktu w sklepach MARTES SPORT oraz realizując wymogi wskazane w ust. 1.


§ 4 NAGRODY W KONKURSIE


1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik ma szansę wygrać jedną następujących Nagród: 

1) Nagrodę I Stopnia (łącznie tą Nagrodą nagrodzonych zostanie 3 Uczestników), na którą składa się:

a) Nagroda Główna w postaci kurtki damskiej TOMMY X COCA-COLA JACKET o wartości 649,00 zł brutto, która zostanie przekazana Organizatorowi przez Partnera oraz

b) Nagroda Pieniężna w wysokości brutto 11,11% wartości Nagrody Głównej, która w całości zostanie sfinansowana przez Partnera oraz potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie przez Organizatora zobowiązań publicznoprawnych związanych z wygraną Uczestnika w Konkursie;

2) Nagrody II Stopnia (łącznie tą Nagrodą nagrodzonych zostanie 15 Uczestników), na którą składa się:

a) Nagroda Głowna w postaci TOMMY X COCA-COLA TEE - T-shirt z nadrukiem o wartości 229,00 zł brutto, która zostanie przekazana Organizatorowi przez Partnera;

b) Nagroda Pieniężna w wysokości brutto 11,11% wartości Nagrody Głównej, która w całości zostanie sfinansowania przez Partnera oraz potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie przez Organizatora zobowiązań publicznoprawnych związanych z wygraną Uczestnika w Konkursie.

3) Nagrody III Stopnia (łącznie tą Nagrodą nagrodzonych zostanie 30 Uczestników), na którą składa się:

a) Nagroda Głowna w postaci czapki Coca- Cola o wartości 30,00 zł brutto, która zostanie przekazana Organizatorowi przez Partnera;

b) Nagroda Pieniężna w wysokości brutto 11,11% wartości Nagrody Głównej, która w całości zostanie sfinansowania przez Partnera oraz potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie przez Organizatora zobowiązań publicznoprawnych związanych z wygraną Uczestnika w Konkursie.

2. Organizator dołoży starań w celu dopasowania rozmiaru Nagród do sugestii Laureata, jednak nie gwarantuje dostępności wszystkich rozmiarów.


§ 5 WYBÓR LAUREATÓW


1. Wyłonienia laureatów Konkursu dokonywać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech (3) osób.

2. Kryteriami oceny Zdjęć wykonanych w ramach realizacji Zadań Konkursowych będzie subiektywna ocena członków Komisji Konkursowej pod względem zgodności z treścią zadania konkursowego, pomysłowości i walorów estetycznych 

3.Po zakończeniu okresu trwania Konkursu, w terminie do dnia 31.07.2019 r.:

1) Komisja Konkursowa wybierze trzech (3) Uczestników Konkursu, którzy otrzymają Nagrodę I Stopnia, piętnastu (15) Uczestników Konkursu, którzy otrzymają Nagrodę II Stopnia oraz trzydziestu (30) Uczestników Konkursu, którzy otrzymają Nagrodę III Stopnia (łącznie zwani dalej Laureatami);

2) Organizator opublikuje pod Zdjęciami poszczególnych Laureatów na portalu Instagram (www.instagram.com) i / lub na portalu Facebook (www.facebook.com), za pośrednictwem swojego Oficjalnego Profilu, informację o wyborze danego Uczestnika na Laureata wraz z prośbą o nawiązanie w terminie 3 dni kontaktu z Organizatorem w formie wiadomości prywatnej na portalu Instagram i podanie adresu e-mail do kontaktu z Laureatem.

4. Organizator oraz Komisja Konkursowa mają prawo wykluczenia z Konkursu Zadań Konkursowych naruszających przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu, dobre obyczaje oraz niezgodnych z tematyką Konkursu.

5.Poprzez dobre obyczaje Organizator rozumie w szczególności nieużywanie słów powszechnie uznawanych za obraźliwe oraz okazywanie szacunku do dóbr osobistych osób trzecich. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie, że działa on w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


§ 6 PRZEKAZANIE NAGRÓD


1. W terminie 3 dni od dnia poinformowania o wygranej zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 2), każdy Laureat będzie zobligowany przesłać Organizatorowi w formie wiadomości prywatnej na portalu Instagram lub Facebook adres e-mail do kontaktu z Laureatem. 

2. Po otrzymaniu adresu e-mail do kontaktu z Laureatem, Organizator skontaktuje się z Laureatem za pośrednictwem tego adresu e-mail prosząc Laureata o przesłanie w terminie 3 dni:

1) skanu lub zdjęcia paragonu potwierdzającego zakup za minimum 100,00 zł brutto, w tym co najmniej dwóch Produktów o pojemności 0,5l Coca- Cola i /lub Coca Cola Zero i /lub Fanta i /lub Sprite w Sklepie MARTES SPORT w okresie trwania Konkursu;

2) danych Laureata do wysyłki Nagrody: imię, nazwisko, adres, prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL), nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego, preferowany rozmiar nagrody. 

3. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi przez Organizatora pocztą lub kurierem. Wysyłka Nagrody nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Laureata danych zgodnie z ust. 2 powyżej.

4. Uprawnienie Laureata do otrzymania Nagrody wygasa w przypadku:

1) niespełnienia lub nieterminowego spełnienia przez Laureata wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności obowiązków określonych w ust. 1 lub 2;

2) gdy Laureat nie przedłoży paragonu potwierdzającego zakup za minimum 100,00 zł, w tym dwóch Produktów o pojemności 0,5l (Coca- Cola, Coca- Cola Zero, Fanta, Sprite) w Sklepie MARTES SPORT w okresie trwania Konkursu;

3) gdy paragon przedłożony przez Laureata budzi wątpliwość co do jego oryginalności lub jest nieczytelny;

4) odmowy odbioru Nagrody przez Laureata. 

5. W przypadku wygaśnięcia prawa do Nagrody przez Laureata, Nagroda nie zostanie mu przesłana i pozostaje własnością Organizatora.

6. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. Laureat nie może żądać wymiany Nagrody na inną ani też żądać jej równowartości pieniężnej.


§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane Organizatorowi w formie pisemnej, w drodze przesyłki listowej poleconej na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu, z dopiskiem „Reklamacja Konkurs Modny Martes Sport z Coca- Cola” w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres do korespondencji, numer telefonu, roszczenie reklamacyjne oraz uzasadnienie złożenia reklamacji.3.Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich wpływu. O wynikach postępowania reklamacyjnego Organizator niezwłocznie powiadamia osobę, która wniosła reklamację pisemnie na podany przez nią adres do korespondencji.


§ 8 DANE OSOBOWE


1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest – w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – Organizator. 

2. Można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych u Organizatora pisząc na adres e-mail: iod_rodo@martessport.com.pl

3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

4. Uczestnik, poprzez prawidłowe zrealizowanie Zadania Konkursowego, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem Konkursu, w tym w celu doręczenia Nagród.

5. Dane osobowe przechowywane będą w celu, o którym mowa w §8 ust. 4 powyżej przez okres trwania Konkursu. Po tym okresie Organizator dane te może przechowywać na podstawie prawnie uzasadnionych celów Organizatora, jakimi są dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami osób trzecich, a także możliwość odpowiedzi na wezwania właściwych organów państwa – przez okres przedawnienia roszczeń i przez okres, w którym kontrole organów państwa mogą zostać wszczęte.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie oraz otrzymanie Nagrody. Uczestnik Konkursu może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych, a także może wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania – dane kontaktowe Organizatora podane zostały w § 1 ust. 2 powyżej. Ponadto Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Złożenie takiej zgody jest jednak równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. 


§ 9 LICENCJA DO ZDJĘCIA LAUREATA


1. Z chwilą prawidłowego wykonania przez Uczestnika Zadania Konkursowego, Uczestnik zobowiązuje się do udzielenia Organizatorowi licencji do Zdjęcia wykonanego w ramach Zadania Konkursowego w przypadku wyboru Uczestnika na Laureata Konkursu, na zasadach określonych poniżej.

2. Laureat, w ramach przyznanej Nagrody w Konkursie, w chwili przesłania wiadomości prywatnej do Organizatora, o której mowa w § 5 ust. 1, udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji (Licencja) do Zdjęcia wykonanego w ramach Zadania Konkursowego, z prawem do udzielania sublicencji. Licencja udzielona zostaje w zakresie następujących pól eksploatacji: publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne udostępnianie w sposób umożliwiający każdemu dostęp w czasie i miejscu wybranym w sieci Internet.

3. Licencja udzielana jest na okres jednego roku, a po upływie tego okresu przechodzi na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia na piśmie pod rygorem nieważności na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego.

4. Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do Zdjęcia, oraz, że nie jest ono obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, a w przypadku wykorzystania wizerunków osób trzecich na Zdjęciu posiada ich zgodę na wykorzystanie ich wizerunków w zakresie umożliwiającym Organizatorowi na pełne wykorzystywanie Zdjęcia w celach określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku wystąpienia do Organizatora przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami związanymi ze Zdjęciem, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z takich roszczeń i zaspokoić je we własnym zakresie.

5. Laureat zezwala na opublikowanie jego wizerunku, a także imienia, nazwiska, pseudonimu z portalu Instagram, miejscowości zamieszkania jako autora Zdjęcia oraz w związku z wykorzystaniem Zdjęcia na powyżej wskazanych polach eksploatacji, jak również na korzystanie ze Zdjęcia bez oznaczania go danymi Laureata.


§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Konkurs nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 4 z 2004 r. , poz. 27 – t.j. z późn. zm.).

2. Konkurs prowadzony jest w języku polskim, na podstawie polskich przepisów prawa.

3. Portal Instagram (www.instagram.com) oraz portal Facebook (www.facebook.com) nie są odpowiedzialne za organizację Konkursu.

4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżące po stronie Uczestników.

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, zaś Uczestnik zobowiązany jest przed przystąpieniem do Konkursu do zapoznania z niniejszym Regulaminem.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji prawnej Uczestników w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują do daty ich publikacji pod adresem http://lp.sklepmartes.pl/cocacola Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, jeżeli w prawie polskim zostaną wprowadzone zmiany zakazujące przeprowadzania konkursów tego rodzaju. W takim przypadku informacja o zmianach zostanie zamieszczona na internetowej stronie http://lp.sklepmartes.pl/cocacola