REGULAMIN KONKURSU

„Wymarzona wyprawa rowerowa z Kross i Martes Sport”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Wymarzona wyprawa rowerowa z Kross i Martes Sport” (zwany dalej Konkursem).

2. Organizatorem Konkursu jest Martes Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Malowany Dworek nr 115, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077249, o kapitale zakładowym wynoszącym 33.500.000,00 zł, NIP: 547-179-16-82, REGON: 070904684.

3. Konkurs jest przeprowadzany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Sklepów działających pod marką MARTES SPORT.

4. Przez cały okres trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej http://lp.sklepmartes.pl/KonkursKross a także w siedzibie Organizatora wskazanej w ust. 2.

5. Konkurs przeznaczony jest dla klientów Sklepów działających pod marką MARTES SPORT.

6. Uczestnikiem Konkursu może stać się pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała w Polsce, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 1 ustawy kodeks cywilny, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca aktywne publiczne konto na portalu Facebook (www.facebook.com), która w okresie trwania niniejszego Konkursu dokonała jako konsument zakupu dowolnego roweru marki Kross w dalszej części nazwanego Produktem, w jednym ze sklepów MARTES SPORT lub w sklepie internetowym www.sklepmartes.pl.

7. Zakupy Produktu dokonywane w związku z działalnością gospodarczą, jak również zakupy odnośnie których nabywca skorzystał z prawa zwrotu zakupionego Produktu, nie będą uprawniały do wzięcia udziału w niniejszym Konkursie.8.W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i zleceniobiorcy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, powinowatych do drugiego stopnia, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.


§2 CZAS TRWANIA KONKURSU


1.Konkurs rozpoczyna się w dniu 13.07.2020 roku o godz. 00:00:01, a zakończy się w dniu 13.08.2020 roku o godz. 23:59:59.2.Zakup Produktu przed rozpoczęciem lub po zakończeniu Konkursu, jak również zakup Produktu w innym sklepie niż działający pod marką MARTES SPORT nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.


§3 ZADANIE KONKURSOWE


1. Aby wziąć udział w Konkursie należy prawidłowo wykonać Zadanie Konkursowe, które polega na wykonaniu wszystkich wymienionych kolejno czynności w trakcie trwania Konkursu:

a) w Sklepach działających pod marką MARTES SPORT lub w sklepie internetowym sklepmartes.pl należy dokonać zakupu dowolnego roweru marki Kross oraz zachować oryginalny paragon potwierdzający zakup tego Produktu;

b) należy wykonać zadanie konkursowe polegające na stworzeniu wypowiedzi tekstowej, w której uczestnik konkursu opisze swoją wymarzoną wyprawę rowerową. Wypowiedź powinna być unikatowa i kreatywna, stworzona przez osobę zgłaszającą się do konkursu.

 c) należy dokonać zgłoszenia do Konkursu poprzez opublikowanie przygotowanej wypowiedzi na publicznym profilu na portalu Facebook (www.facebook.com) pod postem Organizatora informującym o tym właśnie Konkursie.

2. Poprzez publikację Wypowiedzi dana osoba dokonuje zgłoszenia do Konkursu oraz akceptuje i podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu (w tym § 8 ust. 4), stając się jego Uczestnikiem.

3. Oryginalny paragon należy zachować przez okres trwania Konkursu oraz przez 60 dni od jego zakończenia.

4. Jeden numer paragonu upoważnia do wykonania jednego Zadania Konkursowego. Wykorzystanie kolejny raz tego samego numeru paragonu będzie traktowane jako zgłoszenie nieprawidłowe, nie biorące udziału w Konkursie.

5. Jedna osoba może wielokrotnie wysyłać zgłoszenia do Konkursu dokonując kolejnych zakupów Produktu w sklepach MARTES SPORT lub w sklepie internetowym sklepmartes.pl. oraz realizując wymogi wskazane w ust. 1.


§4 NAGRODY W KONKURSIE


1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik ma szansę wygrać: 

     1) Nagrodę (łącznie nagrodzonych zostanie 5 Uczestników), na którą składa się:

          a) Nagroda Główna w postaci roweru marki Kross o wartości 5999 zł brutto oraz

          b) Nagroda Pieniężna w wysokości brutto 11,11% wartości Nagrody Głównej, która w całości zostanie sfinansowana przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie przez Organizatora zobowiązań publicznoprawnych związanych z wygraną Uczestnika w Konkursie;

2.Nagroda nie wymaga dopasowania do preferencji rozmiarowych Uczestników. 


§5 WYBÓR LAUREATÓW


1. Wyłonienia laureatów Konkursu dokonywać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech (3) osób.

2. Kryteriami oceny Wypowiedzi przesłanych w ramach realizacji Zadań Konkursowych będzie subiektywna ocena członków Komisji Konkursowej pod względem zgodności z treścią zadania konkursowego, pomysłowości i poprawności językowej. 

3. Po zakończeniu okresu trwania Konkursu, w terminie do dnia 13.09.2020 r.:

     1) Komisja Konkursowa wybierze pięciu (5) Uczestników Konkursu, którzy otrzymają Nagrodę (zwani dalej Laureatami);

     2) Organizator opublikuje pod wypowiedziami poszczególnych Laureatów na portalu Facebook (www.facebook.com) w komentarzu pod postem konkursowym, za pośrednictwem swojego Oficjalnego Profilu, informację o wyborze danego Uczestnika na Laureata wraz z prośbą o nawiązanie w terminie 3 dni kontaktu z Organizatorem w formie wiadomości prywatnej na portalu Facebook i podanie adresu e-mail do kontaktu z Laureatem.

4. Organizator oraz Komisja Konkursowa mają prawo wykluczenia z Konkursu Zadań Konkursowych naruszających przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu, dobre obyczaje oraz niezgodnych z tematyką Konkursu.

5. Poprzez dobre obyczaje Organizator rozumie w szczególności nieużywanie słów powszechnie uznawanych za obraźliwe oraz okazywanie szacunku do dóbr osobistych osób trzecich. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie, że działa on w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


§6 PRZEKAZANIE NAGRÓD


1. W terminie 3 dni od dnia poinformowania o wygranej zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 2), każdy Laureat będzie zobligowany przesłać Organizatorowi w formie wiadomości prywatnej na portalu Facebook adres e-mail do kontaktu z Laureatem. 

2. Po otrzymaniu adresu e-mail do kontaktu z Laureatem, Organizator skontaktuje się z Laureatem za pośrednictwem tego adresu e-mail prosząc Laureata o przesłanie w terminie 3 dni:

     1) skanu lub zdjęcia paragonu potwierdzającego zakup roweru marki Kross w Sklepie MARTES SPORT lub w sklepie internetowym sklepmartes.pl w okresie trwania Konkursu;

     2)danych Laureata do wysyłki Nagrody: imię, nazwisko, adres, prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL), nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego, preferowany rozmiar nagrody. 

3. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi przez Organizatora pocztą lub kurierem. Wysyłka Nagrody nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Laureata danych zgodnie z ust. 2 powyżej.

4. Uprawnienie Laureata do otrzymania Nagrody wygasa w przypadku:

     1) niespełnienia lub nieterminowego spełnienia przez Laureata wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności obowiązków określonych w ust. 1 lub 2;

     2) gdy Laureat nie przedłoży paragonu potwierdzającego zakup roweru marki Kross w Sklepie MARTES SPORT lub w sklepie internetowym sklepmartes.pl w okresie trwania Konkursu;

     3) gdy paragon przedłożony przez Laureata budzi wątpliwość co do jego oryginalności lub jest nieczytelny;

     4) odmowy odbioru Nagrody przez Laureata. 

5. W przypadku wygaśnięcia prawa do Nagrody przez Laureata, Nagroda nie zostanie mu przesłana i pozostaje własnością Organizatora.

6. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. Laureat nie może żądać wymiany Nagrody na inną ani też żądać jej równowartości pieniężnej.


§7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane Organizatorowi w formie pisemnej, w drodze przesyłki listowej poleconej na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu, z dopiskiem „Szczęśliwa Trzynastka w Martes Sport” w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres do korespondencji, numer telefonu, roszczenie reklamacyjne oraz uzasadnienie złożenia reklamacji.

3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich wpływu. O wynikach postępowania reklamacyjnego Organizator niezwłocznie powiadamia osobę, która wniosła reklamację pisemnie na podany przez nią adres do korespondencji.


§8 DANE OSOBOWE


1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest – w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – Organizator. 

2. Można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych u Organizatora pisząc na adres e-mail: iod_rodo@martessport.com.pl. 

3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

4. Uczestnik, poprzez prawidłowe zrealizowanie Zadania Konkursowego, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem Konkursu, w tym w celu doręczenia Nagród.

5. Dane osobowe przechowywane będą w celu, o którym mowa w §8 ust. 4 powyżej przez okres trwania Konkursu. Po tym okresie Organizator dane te może przechowywać na podstawie prawnie uzasadnionych celów Organizatora, jakimi są dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami osób trzecich, a także możliwość odpowiedzi na wezwania właściwych organów państwa – przez okres przedawnienia roszczeń i przez okres, w którym kontrole organów państwa mogą zostać wszczęte.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie oraz otrzymanie Nagrody. Uczestnik Konkursu może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych, a także może wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania – dane kontaktowe Organizatora podane zostały w § 1 ust. 2 powyżej. Ponadto Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych w dowolnym momencie, może także żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed złożeniem powyższych oświadczeń. Złożenie jednego z ww. oświadczeń jest jednak równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. 

8. Odbiorcami danych osobowych podanych przez Uczestnika mogą być przedsiębiorcy, za pośrednictwem których Organizator przeprowadzał będzie Konkurs, w szczególności przedsiębiorcy świadczący usługi przewozowe i kurierskie.

9. Uczestnik ma w każdym czasie prawo żądania dostępu do Jego danych osobowych i ich sprostowania. Uczestnik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Jego danych osobowych. 

10. Uczestnik ma również prawo do przenoszenia Jego danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru.

11.Podanie przez Uczestnika Jego danych osobowych jest niezbędne do wzięcia przez niego udziału w konkursie.


§9 LICENCJA DO UTWORU (ZGŁOSZENIA TEKSTOWEGO) LAUREATA


1. Z chwilą prawidłowego wykonania przez Uczestnika Zadania Konkursowego, Uczestnik zobowiązuje się do udzielenia Organizatorowi licencji do Tekstu przygotowanego w ramach Zadania Konkursowego w przypadku wyboru Uczestnika na Laureata Konkursu, na zasadach określonych poniżej.

2. Laureat, w ramach przyznanej Nagrody w Konkursie, w chwili przesłania wiadomości prywatnej do Organizatora, o której mowa w § 5 ust. 1, udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji (Licencja) do Tekstu przygotowanego w ramach Zadania Konkursowego, z prawem do udzielania sublicencji. Licencja udzielona zostaje w zakresie następujących pól eksploatacji realizowanych w związku z działalnością gospodarczą Organizatora, w tym jego działalnością marketingową: publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne udostępnianie w sposób umożliwiający każdemu dostęp w czasie i miejscu wybranym w sieci Internet.

3. Licencja udzielana jest na okres jednego roku, a po upływie tego okresu przechodzi na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia na piśmie pod rygorem nieważności na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego.

4. Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do Tekstu, oraz, że nie jest ono obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, 

5. Laureat zezwala na opublikowanie jego wizerunku, a także imienia, nazwiska, pseudonimu z portalu Facebook, miejscowości zamieszkania jako autora Tekstu oraz w związku z wykorzystaniem Tekstu na powyżej wskazanych polach eksploatacji, jak również na korzystanie z Tekstu bez oznaczania go danymi Laureata.


§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 847 – t.j. z późn. zm.).

2. Konkurs prowadzony jest w języku polskim, na podstawie polskich przepisów prawa.

3. Portal Facebook (www.facebook.com) nie są odpowiedzialne za organizację Konkursu.

4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżące po stronie Uczestników.

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, zaś Uczestnik zobowiązany jest przed przystąpieniem do Konkursu do zapoznania z niniejszym Regulaminem.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji prawnej Uczestników w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują do daty ich publikacji pod adresem http://lp.sklepmartes.pl/KonkursKrossOrganizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, jeżeli w prawie polskim zostaną wprowadzone zmiany zakazujące przeprowadzania konkursów tego rodzaju. W takim przypadku informacja o zmianach zostanie zamieszczona na internetowej stronie http://lp.sklepmartes.pl/KonkursKross


Przycisk