REGULAMIN KONKURSU

„LIVE, FIGHT, WIN! OSHEE”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „LIVE, FIGHT, WIN! OSHEE” (zwany dalej Konkursem).

2. Organizatorem Konkursu jest spółka Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Malowany Dworek 115, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077249, NIP: 5471791682, REGON 070904684,, o kapitale zakładowym 33.500.000,00 zł (zwana dalej Organizatorem).

3. Przez cały okres trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.lp.sklepmartes.pl/oshee/, a także w siedzibie Organizatora wskazanej w ust. 2.

4. Konkurs przeznaczony jest dla klientów Sklepów działających pod marką MARTES SPORT.

5. Uczestnikiem Konkursu może stać się pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała w Polsce, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca aktywne konto na portalu Facebook (www.facebook.com).

6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Partnera i sklepów działających pod marką MARTES SPORT oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, powinowatych do drugiego stopnia, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.


§ 2 CZAS TRWANIA KONKURSU


1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 08.11.2019 roku o godz. 00:00:01, a zakończy się w dniu 02.12.2019 roku o godz. 23:59:59.


§ 3 ZADANIE KONKURSOWE


1. Aby wziąć udział w Konkursie należy prawidłowo wykonać Zadanie Konkursowe, które polega na wykonaniu wszystkich wymienionych kolejno czynności w trakcie trwania Konkursu:

a) należy wykonać zdjęcie z minimum jednym Produktem Oshee, na którym to zdjęciu w kreatywny sposób osoba dokonująca zgłoszenia odzwierciedli hasło LIVE, FIGHT, WIN (dalej Zdjęcie). Zdjęcie musi przedstawiać co najmniej: wizerunek Uczestnika oraz jeden Produkt OSHEE.

b) należy dokonać zgłoszenia do Konkursu poprzez opublikowanie Zdjęcia na oficjalnym profilu MARTES SPORT na portalu Facebook (www.facebook.com) pod postem konkursowym.

2. Poprzez publikację Zdjęcia dana osoba dokonuje zgłoszenia do Konkursu oraz akceptuje i podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu (w tym § 8 ust. 4), stając się jego Uczestnikiem.

3. Jedna osoba może wielokrotnie wysyłać zgłoszenia do Konkursu..


§ 4 NAGRODY W KONKURSIE


1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik ma szansę wygrać jedną następujących Nagród:

1) Nagrody I Stopnia (łącznie tą Nagrodą nagrodzonych zostanie 5 Uczestników), na którą składa się:

a) Nagroda Główna w postaci repliki koszulki Piłkarskiej Reprezentacji Polski z podpisem Krzysztofa Piątka o wartości 150 zł brutto;

   b) Nagroda Pieniężna w wysokości brutto 11,11% wartości Nagrody Głównej, która w całości zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązań publicznoprawnych związanych z wygraną Uczestnika w Konkursie.

2) Nagrody II Stopnia (łącznie tą Nagrodą nagrodzonych zostanie 5 Uczestników), na którą składa się:

     a) Nagroda Główna w postaci piłki nożnej z podpisem Krzysztofa Piątka o wartości 50 zł brutto;

     b) Nagroda Pieniężna w wysokości brutto 11,11% wartości Nagrody Głównej, która w całości zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązań publicznoprawnych związanych z wygraną Uczestnika w Konkursie.


§ 5 WYBÓR LAUREATÓW


1. Wyłonienia laureatów Konkursu dokonywać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech (3) osób.

2. Kryteriami oceny Zdjęć wykonanych w ramach realizacji Zadań Konkursowych będzie subiektywna ocena członków Komisji Konkursowej pod względem zgodności z treścią zadania konkursowego, pomysłowości i walorów estetycznych. 

3. Po zakończeniu okresu trwania Konkursu, w terminie do dnia 9.12.2019 r.:

     1) Komisja Konkursowa wybierze pięciu (5) Uczestników Konkursu, którzy otrzymają Nagrodę I Stopnia oraz pięciu (5) Uczestników Konkursu, którzy otrzymają Nagrodę II Stopnia  (łącznie zwani dalej Laureatami);

     2) Organizator opublikuje pod Zdjęciami poszczególnych Laureatów na portalu Facebook (www.facebook.com), za pośrednictwem swojego Oficjalnego Profilu, informację o wyborze danego Uczestnika na Laureata wraz z prośbą o nawiązanie w terminie 3 dni kontaktu z Partnerem w formie wiadomości prywatnej na jego profilu na portalu Facebook i podanie adresu e-mail do kontaktu z Laureatem.

4. Organizator oraz Komisja Konkursowa mają prawo wykluczenia z Konkursu Zadań Konkursowych naruszających przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu, dobre obyczaje oraz niezgodnych z tematyką Konkursu.

5. Poprzez dobre obyczaje Organizator rozumie w szczególności nieużywanie słów powszechnie uznawanych za obraźliwe oraz okazywanie szacunku do dóbr osobistych osób trzecich. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie, że działa on w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


§ 6 PRZEKAZANIE NAGRÓD


1. W terminie 3 dni od dnia poinformowania o wygranej zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 2), każdy Laureat będzie zobligowany przesłać Partnerowi w formie wiadomości prywatnej na Profil Partnera na portalu Facebook adres e-mail do kontaktu z Laureatem. 

2. Po otrzymaniu adresu e-mail do kontaktu z Laureatem, Partner skontaktuje się z Laureatem za pośrednictwem tego adresu e-mail prosząc Laureata o przesłanie w terminie 3 dni danych Laureata do wysyłki Nagrody: imię, nazwisko, adres, nr telefonu.

3. W przypadku wygrania Nagrody zostanie ona przekazana Laureatowi przez Partnera pocztą lub kurierem. Wysyłka Nagrody nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Laureata informacji o danych do wysyłki Nagrody zgodnie z ust. 1 powyżej.

5. Uprawnienie Laureata do otrzymania Nagrody wygasa w przypadku:

     1) niespełnienia lub nieterminowego spełnienia przez Laureata wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności obowiązków informacyjnych określonych w ust. 1 lub 2;

     2) odmowy odbioru Nagrody przez Laureata. 

6. W przypadku wygaśnięcia prawa do Nagrody przez Laureata, Nagroda nie zostanie mu przesłana i pozostaje własnością Organizatora.

7. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. Laureat nie może żądać wymiany Nagrody na inną ani też żądać jej równowartości w pieniądzu.


§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane Organizatorowi w formie pisemnej, w drodze przesyłki listowej poleconej na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu, z dopiskiem „ Reklamacja Konkurs „LIVE, FIGHT, WIN! OSHEE” ” w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres do korespondencji, numer telefonu, roszczenie reklamacyjne oraz uzasadnienie złożenia reklamacji.

3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich wpływu. O wynikach postępowania reklamacyjnego Organizator niezwłocznie powiadamia osobę, która wniosła reklamację pisemnie na podany przez nią adres do korespondencji.


§ 8 DANE OSOBOWE


1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest – w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – Organizator. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Organizatora w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu będzie Partner. 

2. Kontakt e-mail do Inspektora Ochrony Danych u Organizatora: iod_rodo@martessport.com.pl .

3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

4. Uczestnik, poprzez prawidłowe zrealizowanie Zadania Konkursowego, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem Konkursu, w tym w celu doręczenia Nagród.

5. Dane osobowe przechowywane będą w celu, o którym mowa w §8 ust. 4 powyżej przez okres trwania Konkursu. Po tym okresie Organizator oraz Partner dane te mogą przechowywać na podstawie prawnie uzasadnionych celów Organizatora, jakimi są dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami osób trzecich, a także możliwość odpowiedzi na wezwania właściwych organów państwa – przez okres przedawnienia roszczeń i przez okres, w którym kontrole organów państwa mogą zostać wszczęte.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie oraz otrzymanie Nagrody. Uczestnik Konkursu może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych, a także może wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania – dane kontaktowe Organizatora podane zostały w § 1 ust. 2 i ust. 3 powyżej. Ponadto Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Złożenie takiej zgody jest jednak równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. 


§ 9 LICENCJA DO ZDJĘCIA LAUREATA


1. Z chwilą prawidłowego wykonania przez Uczestnika Zadania Konkursowego, Uczestnik zobowiązuje się do udzielenia Organizatorowi oraz Partnerowi licencji do Zdjęcia wykonanego w ramach Zadania Konkursowego w przypadku wyboru Uczestnika na Laureata Konkursu. 

2. Laureat, w ramach przyznanej Nagrody w Konkursie, w chwili przesłania wiadomości prywatnej do Partnera, o której mowa w § 5 ust. 1, udziela Organizatorowi oraz Partnerowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji (Licencja) do Zdjęcia wykonanego w ramach Zadania Konkursowego, z prawem do udzielania sublicencji. Licencja udzielona zostaje w zakresie następujących pól eksploatacji:

    a) utrwalanie i zwielokrotnianie Zdjęcia dowolną techniką i w dowolnej formie, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, na płytach CD oraz innych nośnikach informacji, w postaci drukowanych materiałów prasowych, wszelkiego rodzaju materiałów POS, na reklamach świetlnych, w postaci materiałów outdoorowych, a także reklam umieszczonych na opakowaniach (etykietach) produktów;

     b) wprowadzanie do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy Zdjęcia zarówno w całości jak i dowolnie wybranych fragmentów w szczególności; 

     c) wykorzystywanie Zdjęcia we wszelkiego rodzaju prezentacjach, konferencjach prasowych, wydarzeniach wszelkiego typu, w punktach sprzedaży;

     d) wprowadzanie do pamięci dowolnej ilości komputerów; 

     e) wprowadzane i udostępnianie w sieci Internet, Intranet; 

     f)publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne udostępnianie w sposób umożliwiający każdemu dostęp w czasie i miejscu wybranym.

3. Licencja udzielana jest na okres 5 lat, a po upływie tego okresu przechodzi na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia na piśmie pod rygorem nieważności na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego.

4. Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do Zdjęcia, oraz, że nie jest ono obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, a w przypadku wykorzystania wizerunków osób trzecich na Zdjęciu posiada ich zgodę na wykorzystanie ich wizerunków w zakresie umożliwiającym Organizatorowi i/lub Partnerowi na pełne wykorzystywanie Zdjęcia w celach określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku wystąpienia do Organizatora lub Partnera przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami związanymi ze Zdjęciem, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora i/lub Partnera z takich roszczeń i zaspokoić je we własnym zakresie.

5. Laureat zezwala na opublikowanie jego imienia, nazwiska, pseudonimu z portalu Facebook, miejscowości zamieszkania jako autora Zdjęcia oraz w związku z wykorzystaniem Zdjęcia na powyżej wskazanych polach eksploatacji, jak również na korzystanie ze Zdjęcia bez oznaczania go danymi Laureata.


§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Konkurs nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 4 z 2004 r. , poz. 27 – t.j. z późn. zm.).

2. Konkurs prowadzony jest w języku polskim, na podstawie polskich przepisów prawa.

3. Portal Facebook (www.facebook.com) nie jest odpowiedzialny za organizację Konkursu.

4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżące po stronie Uczestników.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przechowywania dokumentacji prowadzenia Konkursu dla celów dowodowych.

6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, zaś Uczestnik zobowiązany jest przed przystąpieniem do Konkursu do zapoznania z niniejszym Regulaminem.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji prawnej Uczestników w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują do daty ich publikacji pod adresem www.lp.sklepmartes.pl/oshee/ .

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, jeżeli w prawie polskim zostaną wprowadzone zmiany zakazujące przeprowadzania konkursów tego rodzaju. W takim przypadku informacja o zmianach zostanie zamieszczona na internetowej stronie www.lp.sklepmartes.pl/oshee/ .